Pracujemy w oparciu o cykl: Diagnoza - Rozwój - Wsparcie w Rozwoju.


DIAGNOZA:

Naszą pracę poprzedza zawsze wnikliwa analiza sytuacji problemowej oraz diagnoza predyspozycji i umiejętności danej osoby. Tak jak w przypadku leczenia medycznego trafna diagnoza psychologiczna zapewnia dobranie odpowiednich metod pracy psychologiczno - terapeutycznej i przesądza o jej sukcesie.

 
Narzędzia diagnostyczne w pracy z osobami dorosłymi:
- wywiad psychologiczny;
- analiza sytuacji problemowej w oparciu o model behawioralny;
- testy psychologiczne (testy osobowości, testy temperamentu, testy na inteligencję, testy predyspozycji zawodowych);
- ośrodki oceny (scenki i symulacje różnych sytuacji).

Narzędzia diagnostyczne
w pracy z dziećmi i młodzieżą:

- testy psychologiczne (testy na inteligencję, testy uzdolnień, testy twórczości, testy projekcyjne, testy na koncentrację uwagi, testy badające poziom lęku czy też agresji)

- wystandaryzowane wywiady;
- wywiady z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami.

Wynikiem procesu diagnozy jest sformułowanie celów rozwojowych, nad których osiągnięciem klient wraz z pomocą psychologa będzie pracował w dalszym etapie. Nazywane są konkretne cele rozwojowe jak również tworzony plan rozwoju (ilość sesji, harmonogram, zadania domowe).

 
ROZWÓJ:

Po przeprowadzonej diagnozie proponujemy w zależności od specyfiki danej sytuacji problemowej, postawionych celów rozwojowych oraz zgłaszanych potrzeb klienta następujące działania:
- konsultacje i porady psychologiczne;
- grupowe treningi i warsztaty psychologiczne;
- szkolenia indywidualne;
- coaching;
- wsparcie psychologiczne.

W przypadku pracy z dziećmi i młodzieżą działania rozwojowe obejmują również rodziców. Są to działania psychoedukacyjne - przekazanie rodzicom niezbędnej wiedzy psychologicznej do pracy z danym dzieckiem lub działania treningowe, mające na celu zmianę zachowania rodziców. Często bowiem nie wystarczy zmienić zachowanie dziecka, konieczna jest zmiana interakcji rodzic - dziecko.

WSPARCIE W ROZWOJU:

Po procesie rozwoju, gdy założone cele rozwojowe zostały osiągnięte dokonujemy wspólnie z klientem oceny podjętych działań. Dodatkowo aby utrzymać uzyskane efekty pracy psychologicznej oferujemy Państwu bezpłatne konsultacje w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym.