W naszej pracy zapewniamy Państwu:

-  wysoki standard świadczonych usług poprzez pracowanie na metodach, które poparte są rzetelną wiedzą naukową z zakresu dydaktyki i psychologii klinicznej (wszystkie programy treningowe dla dzieci i młodzieży są wystandaryzowane - metody i treści w nich przekazywane zostały poddane wielu badaniom naukowym w Niemczech lub Stanach Zjednoczonych). Metody  i manuale treningowe powszechnie stosowane w praktyce klinicznej w Niemczech czy też USA zostały zaadoptowane do polskich warunków. Oprócz tego pracujemy na autorskich sprawdzonych programach treningowych.

 - pełną anonimowość i dyskrecję; 

 "W pracy psychologa obowiązuje ochrona danych osobowych związana z tajemnicą zawodową, która zapewnia Państwu całkowitą dyskrecję (art.14 ustawy z dnia z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów). "

- pracę w oparciu o standardy i wartości  kodeksu etyczno - zawodowego psychologa;

"Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich"

"Upowszechniając wiedzę psychologiczną, psycholog dba o zgodność przekazywanych treści ze współczesnym stanem nauki, uwzględnia różnice między hipotezami i dobrze udokumentowanymi twierdzeniami i w sposób rzetelny przedstawia praktyczne możliwości psychologii. Szczególnie starannie psycholog przedstawia te treści, które są niezgodne z obiegową wiedzą psychologiczną lub podatne na różnorakie interpretacje."