Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Tytuł projektu: „Akademia umiejętności psychospołecznych – kompetentny nauczyciel kształtuje umiejętności psychospołeczne uczniów”
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich
Nr projektu: POKL.09.05.00-02-212/11
Wnioskodawca: Competence-Training & Coaching Institute, Barbara Jaśkiewicz
Okres realizacji projektu: 01.12.2011-31.08.2012

AKTUALNOŚCI:

31.08.2012 zakończyła się realizacja projektu. Wszystkim nauczycielom uczestniczącym w projekcie serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w tworzenie konspektu treningu kompetencji psychospołecznych dla uczniów.
Wypracowany konspekt treningu można pobrać tutaj.INFORMACJE O PROJEKCIE

Cel główny projektu:
zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych u uczniów poprzez: zwiększenie kompetencji psychospołecznych u samych nauczycieli oraz dostarczenie im konspektu treningu kompetencji psychospołecznych dla uczniów, do wykorzystania np. na lekcjach wychowawczych.

Uczestnicy projektu:

- 72 nauczycieli(57 kobiet i 15 mężczyzn) zamieszkujących gminę Polkowice i zatrudnionych w jednej z czterech szkół podstawowych lub jednej ze szkół gimnazjalnych z terenu gminy Polkowice.

Działania w ramach projektu:

- Prezentacje multimedialne dotyczące projektu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu Polkowic

- Trening kompetencji psychospołecznych (6 grup po 12 osób, 24h dydaktyczne na uczestnika)

- Szkolenie z tworzenia treningów kompetencji psychospołecznych  (6 grup po 12 osób, 8h dydaktycznych na uczestnika)

- Stworzenie konspektu treningu kompetencji psychospołecznych dla uczniów

Opis działań:

- Trening kompetencji psychospołecznych

Celem treningu jest zwiększenie umiejętności psychospołecznych nauczycieli. Tylko kompetentni psychospołecznie nauczyciele mogą zwiększać te umiejętności u uczniów. Program treningu zostanie dostosowany do potrzeb nauczycieli i będzie obejmował takie zagadnienia jak: efektywna komunikacja, radzenie sobie ze stresem, techniki asertywności, rozwiązywanie konfliktów.

- Szkolenie  z tworzenia treningów kompetencji psychospołecznych skierowanych do uczniów

Celem szkolenia jest przekazanie nauczycielom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie konstruowania treningu dla dzieci. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną różne metody treningowe. Uczestnicy projektu będę wspólnie wypracowywać ćwiczenia treningowe mające na celu rozwój umiejętności psychospołecznych u uczniów.
- Stworzenie konspektu treningu kompetencji psychospołecznych dla uczniów
Wspólnie wypracowane przez różne grupy szkoleniowe ćwiczenia zostaną zebrane i uzupełnione instrukcjami do ich przeprowadzenia. W ten sposób stworzony zostanie gotowy program szkoleniowy treningu kompetencji psychospołecznych dla uczniów zawierający konkretne ćwiczenia i wskazówki metodyczne do ich przeprowadzenia. Konspekt ten zostanie przekazany nauczycielom i opublikowany na stronie internetowej. Ćwiczenia te nauczyciele będą mogli wykorzystać np. na lekcjach wychowawczych.